Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Tuplice
Menu góra
Strona startowa Ustawa śmieciowa Podmioty Odbierające Odpady Komunalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podmioty Odbierające Odpady Komunalne, bieżące, menu 108 - BIP - Gmina Tuplice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podmioty Odbierające Odpady Komunalne

Podmioty Odbierające Odpady Komunalne

Firma, oznaczenie
siedziby i adres, albo nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji
podatkowej
(NIP)
Numer identyfikacji
REGON
Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych
Numer
rejestrowy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp.z.o.o.
ul. XX- lecia 3
68-300 Lubsko
zmiana na wniosek z dnia 17.08.2017 r.
PGKiM sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3
68-300 Lubsko
928-000-68-23
970754452
15 01 01 Opakowania z papieru i
tektury,
15 01 02 Opakowania z tworzyw
sztucznych,
15 01 04 Opakowania z metali,
15 01 05 Opakowania z
wielomateriałowe,
15 01 06 Zmieszane odpady
opakowaniowe,
15 01 07 Opakowania ze szkła,
15 01 09 Opakowania z tekstyliów,
15 01 10*Opakowani zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
(np. środkami ochrony
roślin I i II kl
toksyczności- bardzo
toksyczne i toksyczne),
16 01 03 Zużyte opony,
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów,
17 01 02 Gruz ceglany,
17 01 03 Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia,
17 01 07 Opady z remontów i
przebudowy dróg,
17 02 01 Drewno,
17 02 02 Szkło,
17 02 03 Tworzywa sztuczne,
17 03 02 Asfalt nie zawierający
smoły,
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz,
17 04 02 Aluminium,
17 04 03 Ołów,
17 04 04 Cynk,
17 04 05 Żelazo i stal,
17 04 06 Cyna,
17 04 07 Mieszaniny metali,
17 04 11 Kable,
17 05 08 Tłuczeń torowy
17 06 04 Materiały izolacyjne inne
niż wymienione w 17 06
01 i 17 06 03,
17 08 02 Materiały konstrukcyjne
zawierające gips inne niż
wymienione w 17 08 01,
17 09 04 Zmieszane odpady z
budowy, remontów inne niż
wymienione w 17 09 01,
17 09 02, 17 09 03,
20 01 01 Papier i tektura,
20 01 02 Szkło,
20 01 08 Odpady kuchenne
ulegające biodegradacji,
20 01 10 Odzież,
20 01 10 Tekstylia,
20 01 13*Rozpuszczalnik,
20 01 14*Kwasy,
20 01 15*Alkalia,
20 01 17*Odczynniki fotograficzne,
20 01 19*Środki ochrony roślin I i II
klasy toksyczności(bardzo
toksyczne i toksyczne),
20 01 21*Lampy fluoroscencyjne i
inne odpady zawierające
rtęć,
20 01 23*Urządzenia zawierające
freony,
20 01 26*Oleje, tłuszcze inne niż
wymienione w 20 01 25,
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne,
20 01 27*Farby, tusze, farby
Drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zwierające
substancje niebezpieczne,
20 01 28 – Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcze
i żywice niezawierające
substancji
niebezpiecznych,
20 01 29*Detergenty zawierające
substancje niebezpieczne,
20 01 30 Detergenty niezawierające
substancji niebezpiecznych,
20 01 31*Leki cytotoksyczne i
cytostatyczne,
20 01 32 Leki inne niż wymienione
w 20 01 31,
20 01 33*Baterie i akumulatory
łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 02 lub 16 06
03 oraz niesegregowane
baterie i akumulatory,
20 01 34 Baterie i akumulatory inne
niż baterie i akumulatory
łącznie z bateriami
ołowiowymi, niklowo-
kadmowymi lub bateriami
zawierającymi rtęć oraz
niesortowanymi bateriami
i akumulatorami
zawierającymi te baterie,
20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 02 01 21
i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki,
20 01 36 Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż lampy
fluoroscencyjne i inne
odpady zawierające rtęć,
urządzenia elektryczne
zawierające niebezpieczne
składniki,
20 01 37*Drewno zawierające
substancje niebezpieczne,
20 01 38 Drewno niezawierające
substancji niebezpiecznych,
20 01 39 Tworzywa sztuczne,
20 01 40 Metale,
20 01 41 Odpady zmiotek
wentylacyjnych,
20 01 99 Inne nie wymienione
frakcje zbierane w sposób
selektywny w podgrupie
Odpady komunalne
segregowane i gromadzone
selektywnie [z wyłączeniem
odpadów
opakowaniowych (włącznie z
selektywnie gromadzonymi
komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)],
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 Gleba, ziemia, w tym
kamienie,
20 02 03 Inne odpady nieulegające
biodegradacji,
20 03 01 Niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne,
20 03 02 Odpady z targowisk,
20 03 02 Odpady z czyszczenia ulic
i placów,
20 03 04 Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących
do gromadzenia
nieczystości,
20 03 06 Odpady ze studzienek
kanalizacyjnych,
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,
20 03 99 Odpady komunalne nie-
wymienione w innych
podgrupach,
*kody oznaczone gwiazdką określają
odpad niebezpieczny
 
1/2012
 
SITA ZACHÓD SP. z o.o.
ul. Jerzamnowska 134
54-530 Wrocław
Składowisko Odpadów
Kartowice 37
67-300 Szprotawa -Polska
zmiana nazwy przedsiębiorcy
wniosek o zmianę wpisu z dnia 15.02.2017,data wpływu.20.02.2017r.
 
SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.
Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław
 
zmiana nazwy przedsiębiorcy
wniosek o zmianę wpisu z dnia 04.08.2021, data wpływu 16.08.2021r.
 
 
 
PreZero Dolny Śląsk Sp. z o.o.
Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław
 
" Podmiot wykreślony z rejestru na wniosek, wniosek z dnia 01.09.2022 r. data wpływu 16.09.2022 r., L.Dz. 5420/2022. "
692-22-56-509
390766270
15 01 01 Opakowania z papieru i
tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw
sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania
wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady
opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone(np. środkami ochrony roślin I i II
klasy toksyczności –
bardzo toksyczne i
toksyczne)
15 01 11* Opakowania z metali
zawierające niebezpieczne
porowate elementy
wzmocnienia
konstrukcyjnego
(np. azbest),wyłącznie z
pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi
16 01 03 Zużyte opony
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych
materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 02 Asfalt inny niż
wymieniony w 17 03 01
17 04 01 Miedź, Brąz, Mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niż
wymienione w 17 04 10
17 05 08 Tłuczeń torowy
(kruszywo ) inne niż
wymieniony w
17 05 07
17 06 04 materiały izolacyjne inne
niż wymienione w 17 06 01
i 17 06 03
17 08 02 Materiały konstrukcyjne
zawierające gips inne niż
wymienione 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z
budowy, remontów i
demontażu inne
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne
ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 14* Kwasy
20 01 15* Alkalia
20 01 17* Odczynniki fotograficzne
20 01 19* Środki ochrony roślin I i
II kl toksyczności (bardzo
toksyczne i toksyczne
np. herbicydy,
insektycydy)
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i
inne odpady zawierające
rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające
freony
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż
wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice
zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice
inne niż wymienione w
20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające
substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż
wymienione w 20 01 29
20 01 31* Leki cytotoksyczne i
cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione
w 20 01 31
20 01 33* Baterie i akumulatory
łącznie z bateriami i
akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02l lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i
akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory
inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i
20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki (1)
20 01 36 Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* Drewno zawierające
substancje niebezpieczne
20 01 38 Drewno inne niż
wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41 Odpady zmiotek
wentylacyjnych
20 01 80 Środki ochrony roślin
inne niż wymienione w
20 01 19
20 01 99 Inne nie wymienione
frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 Odpady ulegające
biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia w tym
kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające
biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane
(zmieszane ) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia
ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych
służących
do gromadzenia
nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek
kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady
wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne
niewymienione w innych
podgrupach
* Kody oznaczone gwiazdką określają odpad niebezpieczny
6/2012
TEW Gospodarowanie Odpadami,Spółka z o.o.
ul. Szosa Bytomska 1
67 -100 Kiełcz
zmiana nazwy przedsiębiorcy
wniosek o zmianę wpisu z dnia 02.01.2014,data wpływu.13.01.2014r.
Tonsmeier Zachód, Sp. z o.o
ul. Szosa Bytomska 1
67-100 Kiełcz
zmiana danych na
wniosek z dnia 09.04.2019 (data wpływu 12.04.2019 r.) PreZero Service Zachód Sp. z o.o. ul. Szosa Bytomska 67-100 Kiełcz
925-11-18-100
970560624
20 01 01 Papier i tektura,
20 01 02 Szkło,
20 01 08 Odpady kuchenne
ulegające biodegradacji,
20 01 10 Odzież,
20 01 11 Tekstylia,
20 01 13 Rozpuszczalniki,
20 01 14 Kwasy,
20 01 15 Alkalia,
20 01 17 Odczynniki fotograficzne,
20 01 19 Środki ochrony roślin I i II
klasy toksyczności (bardzo
toksyczne i toksyczne np.
Herbicydy, insektycydy),
20 01 21 Lampy fluoroscencyjne i
inne odpady zawierające
rtęć,
20 01 23 Urządzenia zawierające
freony,
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne,
20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż
wymienione w 20 01 25
20 01 27 Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające
substancje niebezpieczne,
20 01 28 Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione
w 20 01 27
20 01 29 Detergenty zawierające
substancje niebezpieczne,
20 01 30 Detergenty inne niż
wymienione w 20 01 29,
20 01 31 Leki cytologiczne i
cytostatyczne,
20 01 32 Leki inne iż wymienione w
20 01 25,
20 01 33 Baterie i akumulatory
łącznie z bateriami i
akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie
sortowane baterie i
akumulatory zawierające te
baterie,
20 01 34 Baterie i akumulatory inne
niż wymienione w 20 01
33,
20 01 35 Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż lampy
fluoroscencyjne i inne
odpady zawierające rtęć i
urządzenia zawierające
freony, zawierające
niebezpieczne składniki,
20 01 36 Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20
01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
20 01 37 Drewno zawierające
substancje niebezpieczne,
20 01 38 Drewno inne niż
wymienione w 20 01 37,
20 01 39 Tworzywa sztuczne,
20 01 40 Metale,
20 01 41 Odpady zmiotek
wentylacyjnych,
20 01 80 Środki ochrony roślin inne
niż wymienione w 20 01
19,
20 01 99Inne niż wymienione frakcje
zbierane w sposób
selektywny,
20 02 01Odpady ulegające
biodegradacji,
20 02 02Gleba i ziemia w tym
kamienie,
20 02 03Inne odpady nieulegające
biodegradacji,
20 03 01Niesegregowane zmieszane
odpady komunalne,
20 03 02Odpady z targowisk,
20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i
placów,
20 03 04Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących
do gromadzenia
nieczystości,
20 03 06Odpady ze studzienek
kanalizacyjnych,
20 03 07Odpady wielogabarytowe,
20 03 99Odpady komunalne nie
wymienione w innych
podgrupach,
15 01 01Opakowania z papieru i
tektury,
15 01 02Odpady z tworzyw
sztucznych,
15 01 03Odpady z drewna,
15 01 04 Opakowania z metali,
15 01 05 Opakowania
wielomateriałowe,
15 01 06Zmieszane odpady
opakowaniowe,
15 01 07Opakowania ze szkła,
15 01 09Opakowania z tekstyliów,
15 01 10Opakowania zawierające
pozostałości substancji nie-
bezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone,
15 01 11Opakowania z metali
zawierające niebezpieczne
porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest),włącznie z
pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi,
17 01 01Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów,
17 01 02 Gruz ceglany,
17 01 03Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia,
17 01 07Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
17 02 01Drewno,
17 02 02 Szkło
17 02 03Tworzywa sztuczne,
17 03 02Asfalt inny niż wymieniony
w 17 03 01,
17 04 01Miedż,brąz,mosiądz,
17 04 02Alminium,
17 04 03 Ołów,
17 04 04 Cynk,
17 04 05 Żelazo i stal,
17 04 06 Cyna,
17 04 07 Mieszaniny metali,
17 04 11 Kable inne niż wymienione
w 17 04 10,
17 05 08 Tłuczeń torowy(kruszywo)
inne niż wymieniony w 17
05 07,
17 06 04Materiały izolacyjne inne
wymienione w 17 06 01 i
17 06 03,
17 08 02Materiały konstrukcyjne
zawierające gips inne niż
wymienione w 17 08 01,
17 09 04Zmieszane odpady z
budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
w 17 09 01, 17 09 02 i
17 09 03,
16 01 03 Zużyte opony.
 
8/2012
Przedsiębiorstwo Komunalne ”PEKOM”, S.A.,
ul. Św. Brata Alberta 8
68 – 200 Żary
zmiana danych wniosek z dnia 28.07.2014., data wpływu 04.08.2014r.
928-000-69-12
970023062
15 01 01Opakowania z papieru i
tektury,
15 01 02Opakowania z tworzyw
sztucznych,
15 01 03Opakowania z drewna,
15 01 04Opakowania z metali,
15 01 05Opkaowania
wielomateriałowe,
15 01 06Zmieszane odpady
opakowaniowe,
15 01 07Opakowania ze szkła,
15 01 09Opkaowania z tekstyliów,
16 01 03Zużyte opony,
17 01 01Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów,
17 01 02Gruz ceglany,
17 01 03Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia,
17 01 07Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06,
17 02 01Drewno,
17 02 02Szkło,
17 02 03Tworzywo sztuczne,
17 03 02Asfalt inny niż wymieniony
w 17 03 01,
17 04 01Miedź, brąz mosiądz,
17 04 02Aluminium,
17 04 03Ołów,
17 04 04Cynk,
17 04 05Żelazo i stal,
17 04 06Cyna,
17 04 07Mieszaniny metali,
17 04 11Kable inne niż wymienione
w 17 04 10,
17 05 08Tłuczeń torowy(kruszywo)
inny niż wymieniony w 17
05 07
17 06 04Materiały izolacyjne inne
niż wymienione w 17 06 01
i 17 06 03
17 08 02Materiały konstrukcyjne
zawierające gips inne niż
wymienione w 17 08 01,
17 09 04Zmieszane odpady z
budowy, remontów i
demontażu inne niż
wymienione 17 09 01, 17 09
02 i 17 09 03,
20 01 01Papier i tektura,
20 01 02Szkło,
20 01 08Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji,
20 01 10Odzież,
20 01 11Tekstylia,
20 01 13*Rozpuszczalniki,
20 01 14*Kwasy,
20 01 15*Alkalia,
20 01 17*Odczynniki fotograficzne,
20 01 19*Środki ochrony roślin I i II
klasy toksyczności(bardzo
toksyczne i toksyczne
np. herbicydy, insektycydy),
20 01 21*Lampy fluorescencyjne i
inne odpady, zawierające
rtęć,
20 01 23*Urządzenia zawierające
freony,
20 01 25Oleje i tłuszcze jadalne,
20 01 26*Oleje i tłuszcze inne niż
wymienione w 20 01 25,
20 01 27*Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające
substancje niebezpieczne,
20 01 28Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione
w 20 01 27,
20 01 29*Detergenty zawierające
substancje niebezpieczne,
20 01 30Detergenty inne niż
wymienione w 20 01 29,
20 01 31*Leki cytotoksyczne i
cytostatyczne,
20 01 32Leki inne niż wymienione
w 20 01 31,
20 01 33*Baterie i akumulatory
łącznie z bateriami i
akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te
baterie,
20 01 34Batetrie i akumulatory inne
niż wymienione w 20 01 33,
20 01 35*Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20
01 21, 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki,
20 01 36Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20
01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
20 01 37*Drewno zawierające
substancje niebezpieczne,
20 01 38Drewno inne niż
wymienione w 20 01 37,
20 01 39Tworzywa sztuczne,
20 01 40Metale,
20 01 41Odpady zmiotek
wentylacyjnych,
20 01 80 Środki ochrony roślin inne
niż wymienione w 20 01 19,
20 01 99Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposób
selektywny,
20 02 01 Odpady ulegające
biodegradacji,
20 02 02Gleba i ziemia, w tym
kamienie,
20 02 03Inne odpady nieulegające
biodegradacji,
20 03 01Niesegregowane
(zmieszane)odpady
komunalne,
20 03 02Odpady z targowisk,
20 03 04Odpady z czyszczenia ulic
i placów,
20 03 04Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących
do gromadzenia
nieczystości,
20 03 06Odpady ze studzienek
kanalizacyjnych,
20 03 07Odpady wielkogabarytowe,
20 03 99Odpady komunalne
niewymienione w innych
podgrupach,
*odpad niebezpieczny w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 27 września
2001 r. w sprawie katalogu
odpadów( Dz.U. Nr 112, poz.
1206),
1/2013
ASA Eko Polska Sp. z o.o.
ul. Lecha 10
41-800 ZABRZE
Zmiana danych na wniosek z dnia 21.11.2017 r. (data wpływu 24.08.2017 r.)
Po zmianie:
FCC Polska Sp. z o.o.
ul. Lecha 10
41-800 ZABRZE
podmiot wykreślony z rejestru, wniosek z dnia 25.06.2020 r. (data wpływu 10.07.2020 r. L.Dz. 2289/2020
676-2157-648
357190739
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01.10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne
1501011*Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest),włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy(wyłączając maszyny poza drogowe),odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów( z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08
16 01 03 Zużyte opony
17 Odpady z budowy, remontów, i demontażu
obiektów budowlanych
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz,
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 Gleba i ziemia (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo)inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zwierające gips inne niż wymienione
17 09 Inne Odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i grodzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13*Rozpuszczalniki
20 01 14*Kwasy
20 01 15*Alkalia
20 01 17*Odczynniki fotograficzne
20 01 19*Środki ochrony roślin I i II
klasy toksyczności(bardzo toksyczne i toksyczne np herbicydy, insektycydy)
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.
20 01 23 *Urządzenia zawierające freony
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26*Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29 *Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory
zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki (1)
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione
w 20 01 19
20 01 99 Inne w niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z
cmentarzy)
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane)odpady
komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
 
 
2/2013
TRANS-FORMACJA
Marcin Wijatyk
Ołobok, ul. Słoneczna 17
66-213 Skąpe
Podmiot wykreślony z rejestru, wniosek z dnia 21.01.2015 r.
 
927 116 81 82
970551134
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01.10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne
15 01 11*Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest),włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania
pojazdy(wyłączając maszyny poza drogowe),odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów( z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08
16 01 03 Zużyte opony
17 Odpady z budowy, remontów, i demontażu
obiektów budowlanych
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz,
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 Gleba i ziemia (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo)inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zwierające gips inne niż wymienione
17 09 Inne Odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i grodzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13*Rozpuszczalniki
20 01 14*Kwasy
20 01 15*Alkalia
20 01 17*Odczynniki fotograficzne
20 01 19*Środki ochrony roślin I i II
klasy toksyczności(bardzo toksyczne i toksyczne np herbicydy, insektycydy)
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.
20 01 23 *Urządzenia zawierające freony
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26*Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01
25
20 01 27*Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29 *Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory
zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki (1)
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione
w 20 01 19
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z
cmentarzy)
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane)odpady
komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
 
1/2014
TRANSKOW
Robert Kowalewicz
ul. Akacjowa 1
67-106 BOBROWNIKI
Podmiot wykreślony na wniosek z dnia 25.04.2014 r. (data wpływu 30.04.2014 r.)
9251044548
081079412
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
3

 

Metryka

sporządzono
2019-01-10 przez Konieczyński Jacek
udostępniono
2019-01-10 00:00 przez Maj Ilona
zmodyfikowano
2022-09-26 14:31 przez Maj Ilona
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
216
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.